خوش بینی

باور کن
پشت هر سوال، منظوری نیست.
پشت هر خواهش، دستوری نیست.
پشت هر لبخند، تردیدی نیست.
پشت هر سکوت، فریادی نیست.
پشت هر انسان، انسانی نیست.
باور کن.

/ 5 نظر / 20 بازدید
سارا

یعنی زود قضاوت نکنیم و مثبت بنگریم.

محمد سجاد

می خوام باور کنم ولی آیا ممکنه.... امیدوارم روزی برسه که همه همینجوری فکر کنن.

قشنگ بود ممدجان!

اینجا تو بلاد کفر!! خیلیا اینا رو باور کردن