خجالت

خجالت میکشم

خجالت میکشم تو باشی و بگویم دلتنگم

بگویم غصه دارم و تنهایم

خجالت میکشم تو باشی و شب اشک بریزم

تو باشی و من تنها باشم

دلتنگی ام... غصه هایم برای من

تنهایی ام برای خودم

اشک های ندیده ام برای خود خودم

ولی خجالت میکشم تو باشی و من...

/ 3 نظر / 58 بازدید
بانو الف

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

قلندرماماهانی

سلام.. درتنها ترین تنها بودنهایت از شبشاه هم یادی داشته باش ... قلندر خیلی تنهاست نام حقیر ما را هم کمی در دفتر زندگایت بنویس.. ممنون کوچیک شما داش قلندر ماماهانی

احمدشهاب ارکان

بسیارعالی